Shirakawa%20Japani.jpg

Keskiajan suuri hengellinen opettaja, Mestari Eckhart ei käyttänyt saarna-aikaansa toistelemalla ja laajentamalla sanallisesti raamatun kertomuksia. Hän pyrki avaamaan kuulijoille tutuiksi tulleiden lauseiden sisäistä merkitystä ja sitä, mitä niiden toteuttaminen kunkin yksilön kohdalla edellytti ja merkitsi.

***

Jeesus opetti usein vertauksin, mutta niidenkin avaaminen jää usein kovin puutteelliseksi, koska sanallista ilmausta on jo varhaisilla vuosisadoilla alettu kunnioittaa aivan liian paljon (huolimatta siitä, että monet varhaiset kirkkoisät kannattivat allegorista tulkintatapaa).

Useat keskiajan saarnamiehet irtautuivat pelkästä sananmukaisuudesta ja pyrkivät löytämään pelkän konkreettisen sanoman takaa vertauskuvallisia, moraalisia ja jumalallisiin asioihin liittyviä (analogisia) ulottuvuuksia. Tällaisesta muodostui toimiva ohje rakentaa ja elävöittää saarna (ars praedicandi).

***

Eckhartilta on jäänyt noin 100 autenttiseksi katsottavaa saarnaa. Joku on esittänyt, että niissä on ainoastaan yksi ydinteema: Jumalan Pojan syntyminen ihmisen sielun korkeimmassa olemuspuolessa.

Tämä ydinteema – joka on periaatteessa myös joulun teema: ajallisuudesta ja sen tuottamasta katoavuudesta vapautuminen (pois syntyminen), on tosin helposti löydettävissä lähes kaikista uskonnoista ja filosofioista (paitsi epikurolaisuudesta ja materialismista). Muita teemoja voitaisiin tämän ajatuksen rinnalla pitää lähinnä pesuvetenä tai jopa psyykkisenä viihteenä.

***

Eckhart käsittelee luonnollisesti myös edellytyksiä, joiden vallitessa inhimillisen tajunnan on mahdollista vaihtua jumalalliseksi (Jumalan armosta). Lisäksi hän erittelee erilaisia mystisiä kokemuksia, että kuulijat osaisivat tulkita niitä kohdallaan oikein.

***

Yksi tärkeimmistä perusedellytyksistä käy ilmi seuraavista saarnaotteista:

”Vastaanottavuus korkeimman totuuden suhteen – ja siinä eläminen – edellyttävät, että ihminen on vapaa ajallisuudesta niin, etteivät hänen aikaisemmat toimensa ja vastaanottamansa mielikuvat (ehdollistumat) toimi esteinä.

Ihmisen on oltava (sisäisesti) tyhjä ja vapaa. Hänen on vastaanotettava jumalainen lahja ikuisessa Nyt-tilassa, sekä johdettava se esteettä takaisin alkuperäiseen valoon.”

Paavali sanoo: ’Iloitkaa Herrassa’ (Fil. 3:1). Meidän tulisi kaikessa pysyttäytyä Herrassa eikä etsiä tietoa tai iloa Hänen ulkopuoleltaan, vaan iloita pelkästään Hänessä.

Pyhä Augustinus sanoo sellaisen iloitsevan alati, joka iloitsee ajattomuudessa. Hän sanoo: ’Iloitkaa alati’, ajan yläpuolella, sekä: ’Älkää murehtiko: Herra on saapuvilla ja lähellä.’

Sielun, joka aikoo iloita Herrassa, täytyy heittää pois kaikki huolehtiminen (vrt. Matt. 6:25), ainakin silloin, kun se antautuu Jumalalle. Tästä syystä hän sanoo: ”Älkää murehtiko: Herra on saapuvilla ja lähellä”.

Hän viittaa meidän sisäisimpään olemukseemme:

mikäli Jumala sieltä löytää meidät kotoamme - eikä sielu ole lähtenyt kävelylle viiden aistin kera. Sielun pitää olla kotona sisimmässä, korkeimmassa ja puhtaimmassa olemuksessaan, pysyen sisäisyydessä eikä katsella ulos: silloin ’Jumala on saapuvilla ja lähellä.’”

P.S. Tästä linkistä löytyy 60 Eckhartin saarnaa suomeksi