hoitokokous.jpg

Raamatussa pahaksi katsotun henkilön väkivaltaiseen poistamiseen omasta yhteisöstä kehotetaan lähinnä useissa viidennen Mooseksen kirjan brutaaleissa näkemyksissä. Niissä määritellään pahaksi kaikki sellainen, joka saattaisi jollakin tavoin kyseenalaistaa juutalaista käsitystä Jumalasta.

Kristillisissä piireissä pahoiksi luokiteltujen yksilöiden poistamista on yleisimmin perusteltu apostoli Paavali yksittäisellä kannanotolla 1. Korinttolaiskirjeessään, jossa hän kehottaa välttämään kanssakäymistä nimenomaan omassa piirissä esiintyvien kyseenalaisten persoonallisuuksien kanssa.

Apostoli suosittelee sitä, että yhteisön ristiriidat ratkaistaan lähinnä yhteisön omassa piirissä, sen viisaimpien jäsenten avulla (eräänlaisessa hoitokokouksessa).

Samassa yhteydessä Paavali kehottaa jokaista pitämään huolta oman sisäisen olemuksensa puhtaudesta, koska sen tulisi olla tai lopulta tulla Pyhän Hengen temppeliksi, Kristuksen ilmaukseksi.

Saattaa olla jopa niin, että Paavalin todellisena tarkoituksena oli se, että paha karkotetaan keskuudesta parhaiten sillä tavoin, että jokainen pyrkii vakavasti karkottamaan ei-toivottavat sisäiset ominaisuudet itsestään.

***

Kaikissa järjestäytyneissä ihmisyhteisöissä on kautta aikojen pyritty tavalla tai toisella eristämään joukosta sellaiset, jotka opastuksista huolimatta aiheuttavat kohtuutonta vahinkoa tai harmia toisille ihmisille. Poistamisen tavat ovat vaihdelleet ja vaihtelevat yhä suuresti sekä ajan että yhteisöiden perinteiden mukaan lievistä ojennuksista aina karkotuksiin ja surmaamisiin saakka.

On eri asia, onko pahuudessa kyse vakavasta sosiaalisesta sopeutumattomuudesta, joka aiheuttaa vahinkoa yhteisön muille jäsenille, vai puhutaanko ainoastaan yleisistä ajatustavoista poikkeavista näkemyksistä – eräänlaisista ”makuasioista”.

***

Elävä kokemus on osoittanut, että varsinkin uskonnollisissa ja poliittisissa monokulttuureissa eriäviä näkemyksiä ei luokitella makuasioiksi vaan paheiksi, joiden tukahduttamisessa katsotaan oikeutetuksi jopa eriasteisten voimakeinojen käyttö.

Puhdasoppisuuden ajan Suomessa käsitysten yhtenäisyyttä pidettiin ”hyveenä” sekä valtiovallan että kirkon piirissä. Samaan aikaan myös Lutherin ulkoisen käyttäytymisen suhteen varsin vapaamielinen asennoituminen tiukentui hyvin ankaraksi. Yhtenäisyyden takeeksi säädettiin Konventikkeli plakaatti, jonka nojalla kaikki omatoiminen eriytyminen – jopa sellaisen harkitseminen – tuli rangaistavaksi.

***

Lähimmästä viiteryhmästä erottamisen pelko saattaa aiheuttaa sen, etteivät ihmiset uskalla ajatella asioita todella itsenäisesti tai ainakaan ilmaista omia ajatuksiaan ja oivalluksiaan. Evankeliumit varoittavat tällaisesta vaarasta selkeästi mm. vertauksissa leivisköiden (ajattelukyvyn) käytöstä ja leilien (ennakkoasenteiden) kovettumisesta.

***

Käsitys kristityn vapaudesta on aiheuttanut lukemattomia kiistoja, joita ei helpottanut Lutherin ristiriitainen toteamus, että kristitty on täysin vapaa ja kaikkien asioiden herra, mutta samalla kertaa kaikkien palvelija ja alamainen.

Asiaa on tulkittu mm. siten, että kristityn omatunto on vapautettu juutalaisen lain alaisuudesta. Tällaiselle näkemykselle on vaikea löytää pitäviä perusteita, kun itse omatuntokin koostuu suurimmalta osin yhteisössä muodostuneista sosiaalisista ehdollistumista.

Toisaalta mm. Psalmi 19 ja Jaakob 1 puhuvat täydellisestä laista, jolla tarkoitetaan elämään itseensä alun perin sisäisesti kytkeytynyttä, kaikista ehdollistumista vapaata ydintietoisuutta, jonka omakohtainen saavuttaminen vapauttaa tajunnan kaikesta katoavaisuudesta.

***

Paavalin Roomalaiskirjeen sanoma viitannee tällaisen tietoisuuden tavoittaneisiin: ”Ei ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” Toisin sanoen: joiden tajunta on vapautunut erillisyydessä koetun elämän muodostamista ehdollistumista antaen sijansa puhtaasti henkiselle tietoisuudelle – suoraan ja välityksettä ylhäältä tulevalle viisaudelle.

***

On täysin selvää, että ihmisissä ja heidän yhteisöissään tulee olemaan kiistaa ”hyvästä ja pahasta” niin pitkään kun ihmiset määrittelevät kyseiset käsitteet suhteutettuina koettuun elämään. Hyvä on sellaista, joka ei esimerkiksi kyseenalaista aikaisemmin omaksuttuja asenteita, vaan mieluummin tukee niitä. Pahaa on sellainen, joka häiritsee pyrkimyksiä mukavuuden täyttämään elämään.

***

Ensimmäinen Mooseksen kirja määrittelee hyvän ja pahan polariteetin puitteissa elämisen tilapäiseksi (tosin näköjään pitkäkestoiseksi) olotilaksi (tai keinoksi saavuttaa jotakin parempaa), josta vasta elämän puun hedelmiin käsiksi pääsy voisi vapauttaa.

Usein saatetaan ajatella tämän tapahtuvan siten, että ihminen tahtoperäisesti välttää tekemästä mitään ihmisten (tai heidän kirjoittamien kirjojen) pahaksi luokittelemaa (syntiluokituksiin kuuluvaa).

Tämän (synnittömyyden) sanotaan valitettavasti olevan ihmiselle mahdotonta (ainakin jos otetaan huomioon perisynti), josta syystä hänen uskotaan tarvitsevan sanan ja sakramenttien lisäksi myös ulkopuolista sovittajaa.

***

Mikäli sellainen tulkinta on oikea, että Luther olisi käsittänyt ihmisen lihallisen, sielullisen ja henkisen olemuksen muodostamana kolminaisuutena, joista jopa henkinen voisi sisältää jotakin pahaa – on näkemyksessä ilmeistä virheellisyyttä.

Lihalliseen olemukseen voitaisiin liittää ihmisen mieli (aistit, tunteet ja kyky ajatella), joka samastuu tavallisimmin kokemaansa ulkoiseen elämään (luo siitä tajuntaansa mielikuvia).

Sielullinen olemus on jotakin syvempää ja luonteeltaan kestävämpää kuin helposti ehdollistuva mieli. Sananlasku 8:36 viittaa siihen, että Jumalasta harhautuminen aiheuttaa vahinkoa sielulle. Markus ja Matteus korostavat näkemystä toteamalla, että sielullisen olemuksen vahingoittaminen ei kannata, vaikka saisi siitä itselleen koko maailman (koska maailma katoaa ruumiin mukana).

Henkinen olemus samastetaan valitettavan usein mentaaliseen puoleen (järkeen), vaikka raamattu toteaa Jumalan olevan henki, jossa ei ole erotusta – ei vaihteen varjoa.

***

Voidaan varsin perustellusti väittää, että ulkoisesti koettavan elämän tarkoitus – uskonnoista täysin riippumatta – on se, että tajunta palaisi takaisin alkuperäiseen, puhtaasti henkiseen tilaansa – Jumalaan (Isänsä kotiin).

Luonnollinen ihminen haluaisi kuitenkin ottaa siihen mukaan tuntemuksensa persoonallisesta minäisyydestä.

Paavali kuitenkin vakuuttaa (samoin kuin evankeliumit), ettei liha, veri tai yleensäkään mikään tilapäisluonteinen voi saavuttaa taivasten valtakuntaa, koska hengessä ei ole ”sitä tai tätä”.

Kaikesta mielen tilapäisestä ehdollistumavarastosta irtautuminen on ehtona siihen, että tajunta voi ajatusten ja tunteiden häiritsemättä kohota alkuperäänsä kohden (tulla todelliseksi maan hiljaiseksi – maallisesta hiljentyneeksi) ja saavuttaa lopulta puhtaan, kontemplatiivisen tilan, jossa kaikki erillisyys katoaa.

***

”Poista paha keskuudestasi” tarkoittanee henkisessä mielessä (todellisuuden kannalta) sitä, että kaikki mieleen kertyneet ehdollistumat (sekä hyvät että pahat) jätetään taakse (ylitetään), koska ne molemmat voivat sitoa tajunnan erillisyyden piiriin (ilmiömaailmaan).

Tietenkin on niin, että selkeästi paheiksi luokiteltavat asiat (himot) usein muodostavat kiinteämpiä sidoksia kuin abstrakti hyveellinen ajattelu, minkä takia uskonnollisissa ohjeissa yleensä kehotetaan pääsemään edes niistä eroon.

***

Raamattu kehottaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken eli varauksetta ja ilman minkäänlaista palkkion odotusta, koska vähäinenkin pyyde ilmentäisi sitä, että ihminen rakastaa Jumalaansa yhä kuin lehmää – siltä odottamansa maidon takia (ja siten vielä kelvottomasti).

Pyyde eli haluluonto muodostaa sen periaatteellisen tekijän, joka estää ”ahtaan portin ja neulansilmän läpikäynnin” – usein jopa etenemisen todellisella kaidalla tiellä.

Äärimmillään voitaisiin sanoa, että jopa halu olla olemassa erillisenä olemuksena koituu yhä esteeksi, mikäli tavoitteena (tai ainoana mahdollisuutena) on todellinen ja pysyvä ”elämä itsessään – Jumalassa.”

 

P.S. Joku äärisuvaitsematon fundamentalisti-moderaattori poisti tämän kirjoituksen etusivulta (eikä ollut ensi kertaa asialla - tai asiattomuuksilla)!