tangoa.jpg

Vanhassa testamentissa (1. Moos. 32:23–33) on kertomus Jaakobin yöllisestä painiskelusta tuntemattoman miehen kanssa – jonka hän voitti aamun koitteessa.

Paavali kertoo omakohtaisesta painiskelustaan (Room. 7:19) seuraavasti: ”Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.”

Jeesuksen koettelemus erämaassa (Mark. 1:12–13) kuvaa sisäisen painin ankarimpia otteluita, joissa vastustajana on pahuuden ydinolemus: ”Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa.”

***

Edelliset kolme kuvausta sekoitetaan helposti tavallisen ihmisen jokapäiväiseen painiskeluun siitä, missä määrin hän noudattaa niin sanotun omantuntonsa ääntä.

Päällimmäisin omantunnon laji perustuu kuitenkin suurelta osin yhteisön puitteissa vakiintuneisiin sosiaalisiin näkemyksiin, jotka soimaavat aina, kun ihminen on poikennut tai aikoo poiketa niistä.

Tällaisissa ”harjoitusotteluissa” persoonallinen minuus pyrkii voittamaan karkeimmat pyrkimyksensä ja saamaan siitä itselleen jonkinlaista ulkoista tai sisäistä arvostusta ja tyydytystä.

***

Myöhemmässä vaiheessa ihminen joutuu usein jopa tarkastelemaan ja arvottamaan uudelleen kaikki ulkopuolelta omaksumansa asenteet ja ajatusmuodot. Vasta sellaisen ”painin” jälkeen hän saattaa olla valmis ja vapaa kohtaamaan todellisia, edellisten kolmen esimerkin kaltaisia sisäisiä vastavoimia.

Nämä ”ottelut” ovat luonteeltaan huomattavasti kovempia kuin pyrkimykset sosiaalisesti paremmin hyväksyttävään minuuteen. Näiden taisteluiden tarkoituksena on kaivaa esiin todellinen yksilöllisyys – korkeampi minuus, evankeliumien sanoin ”Ihmisen Poika.”

***

Isä Meidän rukouksessa pyydetään, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen, vaan päästäisi meidät pahasta. Suoraviivaisesti tulkiten tämä lienee hieman kyseenalainen ja turha pyyntö, sillä ihmisen joutuminen monenlaisiin kiusauksiin on täysin välttämätöntä. Muussa tapauksessa hänen luonteensa ei milloinkaan puhdistuisi ja lujittuisi niin paljon, että se kykenisi vastustamaan kaikkia katoavaisiin asioihin vetäviä voimia (tämän maailman ruhtinaita).

Että pyyntö olisi oikeutettu, siihen tulisi tehdä lisäys, ettei ihmistä saatettaisi sellaisiin kiusauksiin, joista hänellä ei ole sisäisen olemuksensa kehityksen nojalla mitään mahdollisuutta selvitä.

***

Sosiaalisen omantunnon kanssa painiskelu on tarpeen siinä, että ihmisestä tulisi toisten ihmisten näkemyksissä niin sanottu ”hyvä ihminen.”

Mikäli ihmisen sisäinen kaipaus ei tyydy tähän, vaan pyrkii löytämään myös ”todellisen hyvyyden lähteen”, joutuu hän useimmiten ensin ristiriitaan perinteisiin näkemyksiin rajoittuneen ympäristönsä kanssa. Tästä muodostuu hänen yksilöllinen ”painiottelunsa.”

Mikäli hän kykenee nousemaan kollektiivisen paineen yläpuolelle, saattaa hän ajautua eräänlaiseen tyhjyyden tilaan, jossa mistään ulkoisesta ei enää saa turvaa tai tyydytystä.

Nasaretin Jeesus kuvaa tätä yksinäistä tilaa (Matt. 8:20): ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi." Ihmisen Poika ei siten ole mikään yhden suuren persoonan nimike, vaan kaikille ”Isän kotiin” pyrkiville välttämätön kehityksen vaihe. Siitä on vielä kohottava ”astetta ylemmäksi”, että voisi olla oikeutettu sanomaan: ”Isä ja minä olemme yhtä.”

***

Kaikista ulkoisista ehdollistumista irrottautunut ihminen joutuu kohtaamaan kaikkein vaikeimmat ja vahvimmat vastustajansa: samastuksensa omaan erilliseen minuuteensa – rakkaimpaan Iisakkiinsa.

Jaakobin tai Paavalin ”painin finaalissa” voittaja ei enää ole Jaakob tai Paavali, vaan se täysin vieras, ajaton ja ikuinen tekijä, jonka on lopulta määrä astua voittajana erillisen, persoonallisen tajunnan sijaan. Paini ei yleensä ole ohi yhdessä yössä, vaan pitkän ”henkisesti pimeän kauden” jälkeen, josta mm. Ristin Johannes kertoo kirjassaan ”Hengen yö.”

Paavali puhuu ”Kristuksen päälle pukemisesta” silloin, kun persoonallinen olemus on oivaltanut omat rajansa ja aikasidonnaisuutensa – ja antautuu vapaasti ja täydellisesti ”selätettäväksi.”

Jumala ei tunne pistevoittoja eikä tarvitse ulkopuolisia tuomareita.

***

Jaakobin kirje neuvoo henkisiin kokeisiin valmistautuvia seuraavasti (Jaak. 1:2–4): Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.

Nasaretin Jeesus antaa (Matt. 16:24) ohjeen niille, jotka haluavat voittaa oman painiottelunsa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.”

Kärsimykset ovat elämän itsensä keino ”polttaa” ihmisestä liiallista sidostumista ja samastumista ulkoiseen elämään. Kärsimyksiä ei kuitenkaan tulisi (monien askeettien tapaan) tulkita ”aneiden kaltaisiksi”, joilla ihminen voisi lunastaa itselleen ”taivasosuuden.”

Kärsimys – periaatteessa koko ulkoinen elämä – sisältyy koulun ”opetussuunnitelmaan”, jonka tarkoituksena on korottaa ihmisen sisäinen olemus (Ihmisen Poika) riippumattomaksi kaikista katoavista ilmiöistä.

***

”Jumalaton” filosofi Nietzsche kiteyttää ihmisyyden kolmenlaiset ”Jaakobin painit” niin, että hänen pitää ensin tulla kameliksi, sitten leijonaksi ja lopulta lapsen kaltaiseksi.

”Kameli” kuvaa ”hyvää ihmistä”, joka kantaa voimiaan säästelemättä kaikki kohdalleen osuvat asiat. ”Leijona” tarkoittaa vaihetta, jossa ihminen irrottautuu yhteisön luomista ehdollistumista ja alkaa luottaa omiin kykyihinsä ja näkemyksiinsä ja kantaa siitä täyden vastuun. ”Lapseksi tulo” ei tietenkään merkitse lapsellistumista, vaan tietoisuuden kohoamista asioiden perimmäisen luonteen välittömään oivaltamiseen ja havaitsemiseen itsessään. Raamatullisin käsittein viimeistä vaihetta voidaan kutsua Ihmisen Pojan muuttumiseksi Jumalan Pojaksi – Kristukseksi.