ge8_shutterstock_113200204%281%29_p.jpg

Nykyiset raamatuntutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että evankelista Matteus on rakentanut Vuorisaarnansa yhdistelemällä Jeesuksen erillisiä opetuspuheita. Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö Jeesus olisi voinut joskus harjoittaa opetustointa myös jonkin vuoren rinteellä.

***

Vuorisaarnan kuudennen luvun 31. jae kehottaa murehtimattomuuteen ja antaa samalla varsin yleispätevän määritelmän "pakanuudesta":

Matt. 6:31. ”Älkää siis murehtineetko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.”

”Pakana” on tämän mukaan sellainen henkilö, jonka elämän johtavana periaatteena on kaikenlaatuisten inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen: toisin sanoen:

Vuorisaarnan kriteerien mukaan lähes kaikki ihmiset on luettava pakanoiksi!

Saarna määrittää siten kaikille varsin yhtäläisen lähtötason, josta jokainen yksilö voi alkaa ponnistella eteen- ja ylöspäin.

***

Teksti jatkaa toteamalla, että ihmisen kaikki luonnolliset tarpeet ovat joka hetki taivaallisen isän tiedossa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset voisivat jättäytyä toimettomina odottelemaan tarpeittensa automaattista tyydyttämistä jo ennen kuin ovat löytäneet sen lähteen, jossa kaikki tarpeet tulevat lopullisesti tyydytetyiksi. Saarnan seuraava jae antaa viittaa tähän lähteeseen:

Matt. 6:33.” Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtineetko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

***

Vuoden 1992 raamatunkäännös korostaa aikaisempia lievemmin etsimisen tärkeyttä tulkitsemalla: "Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan.”

Vanhemmat käännökset toteavat selkeästi: "Etsikää ensin..." – englantilaisen version sanoessa, "etsikää ensin Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa" - mikä lienee sanoman todellinen merkitys: sillä vanhurskaus on eheä ja jakamaton tietoisuuden tila.

On huomioitava, että vasta tämän äärimmäisen tavoitteen löytämisen jälkeen kaikki muu asettuu kohdalleen ja tulee ehdottomasti huolehdituksi - ei sitä ennen!

Tämä on luterilaisille ehkä vaikeasti sisäistettävä kohta, koska heidän piirissään on totuttu korostamaan uskomisen pelastavaa merkitystä ja jopa hieman vähätelty uskon kohteen omakohtaisen etsimisen tärkeyttä.

Etsimisen vähättely juontaa jo toiselta vuosisadalta, Tertullianuksesta saakka. Hän julisti, ettei etsijälle ollut enää mitään löydettävissäkään, eikä kolkuttajalle ollut ketään avaamassa, koska kaikki oli jo löydetty ja avoimena saatavissa Tertullianuksen edustaman ainoan oikean kirkon piiristä.

***

Vuorisaarna ei lupaa kaiken automaattista saavuttamista niille, jotka samastuvat voittopuolisesti tähän tuntemaamme elämään. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollinen ainoastaan sellaisille, jotka ovat täydellisesti kääntäneet tajuntansa painopisteen elämän äärimmäisen ja ajattoman lähteen suuntaan – ja ainoastaan siihen (rakastaen yli kaiken …).

***

Samaa vaatimusta todistaa myös keskiajan tunnettu dominikaaniopettaja, mestari Eckhart eräässä joulusaarnassaan:

Tulemme siksi puhumaan juuri tästä syntymästä (ylhäältä syntymisestä) ja siitä, kuinka se voisi ta­pahtua meissä sekä saavut­taa täytty­myksensä hy­veellisessä sie­lussa aina kun Isä Jumala lau­suu Ikuisen Sa­nansa täydelli­sessä sielussa.

Sillä kaikki tämä sanottu kos­kee ymmärrettävästi jo­kaista hy­vää ja täy­dellistynyttä ihmistä, joka on kulkenut ja edelleen kul­kee Jumalan teitä. Se ei tieten­kään koske luon­nollista, kuri­tonta ihmistä, koska hän on vielä kau­kana ja täysin tietämätön tästä synty­mästä.